Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B., RPO Warmińsko-mazurskie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/19 dla Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych, z wyłączeniem form szkolnych, i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-rewitalizacja-obszarow-miejskich-schemat-b-konkurs-nr-rpwm080100-iz00-28-00119/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 sierpnia 2019