Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (Dzienne Domy Opieki Medycznej, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego), RPO Wielkopolskie

27 czerwca 2019

Konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 dla działania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (Dzienne Domy Opieki Medycznej, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego), w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– podmioty ekonomii społecznej,

– organizacje pozarządowe,

– instytucje rynku pracy,

– podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

– państwowe jednostki budżetowe,

– jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

– uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną,

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,

3) projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,

4) projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,

5) projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-dzienne-domy-opieki-medycznej-srodowiskowe-centra-zdrowia/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
27 czerwca 2019