Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, RPO Łódzkie

28 lutego 2019

Konkurs nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 dla Działania 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego
  • spółki wodne
  • przedsiębiorcy

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi
  2. przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych prowadząca do poprawy ich parametrów, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi
  3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2 –10 tys. RLM
  4. budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej

Wyłącznie jako element inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej możliwa jest budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody lub zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu lub przesyłowi wody pod warunkiem, że ww. przedsięwzięcia dotyczą tych samych użytkowników, których obejmują inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej.

Wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego sieci kanalizacyjno-wodociągowych, dopuszcza się zakup specjalistycznych urządzeń lub aparatury do pomiaru, monitoringu i analizy sieci wodno-kanalizacyjnej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe).
Wyżej wymienione typy projektów realizowane będą w aglomeracjach od 2 tys. RLM włącznie do poniżej 10 tys. RLM.
Przez modernizację kanalizacji sanitarnej rozumie się przebudowę, która prowadzi do poprawy jej parametrów.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-532-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 lutego 2019