Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 18

Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/19 dla Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorstwa
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

  • budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową)
  • budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (ze wsparcia w ramach tego konkursu wyłączono stacje uzdatniania wody)
  • zakupie urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody, wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody – jako element uzupełniający projektów.

Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 10 000 RLM.

Projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-gospodarka-wodno-sciekowa-nr-rpwm050200-iz00-28-00119/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 18