Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Kujawsko-Pomorskie

20 sierpnia 2018

Konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) jednostki samorządu terytorialnego;
b) związki jednostek samorządu terytorialnego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) samorządowe jednostki organizacyjne;
e) przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami
f) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez:
– budowę, przebudowę, modernizację instalacji do odzysku i recyklingu ze strumienia odpadów komunalnych (w tym kompostowni dla odpadów organicznych),
– przebudowę, modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania  odpadów komunalnych pod warunkiem, że nie doprowadzi to do zwiększenia mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

2. działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy jako element projektu wymienionego w punkcie 1.

Zakres projektu kompleksowego może obejmować wybrane elementy wymienione powyżej, w zależności od zidentyfikowanych w regionie gospodarki odpadami potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z planem inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Link do ogłoszenia: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=260

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
20 sierpnia 2018