Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Konkurs ogólny, RPO Podkarpackie

31 października 2018

Konkurs nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18, dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,przedsiębiorstwa:
  • prowadzące działalność gospodarczą z zakresu gospodarki odpadami (działalność wg PKD z działu 38 i/ lub 39) w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (działalność ta nie mogła podlegać zawieszeniu w okresie ostatnich w/w 12 miesięcy),
  • prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego (siedziba lub oddział na terenie województwa podkarpackiego) oraz przetwarzające po zakończeniu realizacji projektu rocznie min. 55% odpadów z województwa podkarpackiego,
  • posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadami i wywiązujące się z obowiązku sprawozdawczości poświadczone przynajmniej jednym (za 2017r.) Zbiorczym zestawieniem danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:
  a. budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w tym składowisk odpadów komunalnych,
  b. budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  c. zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a)
  d. działania informacyjno-promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a) – b).
 2. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO). Projekty mogą obejmować:
  a. budowę, rozbudowę, przebudowę i/lub wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami innymi niż komunalne,
  b. zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami innymi niż komunalne wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięcia wymienionego w lit. a).
 3. Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-gospodarka-odpadami-konkurs-ogolny-nr-naboru-rppk040200-iz00-18-00318/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 października 2018