Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

24 września 2018

Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18, dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  1. Jednostki samorządu  terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  4. Jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  5. Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  6. Organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  7. Podmioty ekonomii społecznej.

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy)

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/112-ulatwienie-dostepu-do-przystepnych-cenowo-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-w-tym-opieki-zdrowotnej-i-uslug-socjalnych-swiadczonych-w-interesie-ogolnym-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-projekt-zit-olsztyn-nabor-nr-rpw/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 września 2018