Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 18

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19 dla Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

TYP 1 i TYP 2

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Do instrumentów/usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie: zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwa, wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego, usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie: aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej, poradnictwa, wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, staży, praktyk zawodowych, uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy, kursy i szkolenia zawodowe.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie: zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie: programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia, promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

TYP 2  projektu:

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza). Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem odbywać się będzie:

  • w nowo utworzonych podmiotach,
  • w istniejących podmiotach.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/111-aktywne-wlaczenie-w-tym-z-mysla-o-promowaniu-rownych-szans-oraz-aktywnego-uczestnictwa-i-zwiekszaniu-szans-na-zatrudnienie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-projekty-kon-10

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 18