Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, RPO Warmińsko-mazurskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 dla Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 703 z późn zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Wsparcie dla MŚP będzie przekazywane za pośrednictwem operatorów środków EFS. Wyłonieni w drodze konkursu beneficjenci (operatorzy środków) będą zobowiązani do organizacji obsługi MŚP wg następującego schematu:

 1. Rekrutacja MŚP;
 2. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi w systemie BUR;
 3. Udzielenie wsparcia (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia);
 4. Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w systemie BUR (ocena usługi);
 5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.

Dystrybucja środków EFS będzie dokonywana w oparciu o system refundacji połączony z promesą.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/106-uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorstw-msp-i-ich-pracownikow-swiadczone-w-oparciu-o-podejscie-popytowe-konkurs-nr-rpwm100600-iz00-28-00118/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018