Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań, RPO Lubelskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPLU.01.04.00-IP.01-06-001/18 dla Działania 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań, w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz MŚP.

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:

1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,

2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,

3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,

4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

a) Doradztwo z zakresu zakładania firm typu spin – off (przedsiębiorczość akademicka),

b) Doradztwo z zakresu komercjalizacji wyników badań,

c) Audyt technologiczny,

d) Pomoc w zdobywaniu finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć (venture capital, kredyty),

e) Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług i produktów,

f) Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej,

g) Badania czystości patentowej,

h) Pośredniczenie w kontaktach między przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy),

i) Doradztwo / pomoc we wdrażaniu eko – innowacji.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-transfer-technologii-i-komercjalizacja-badan/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018