Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskie

31 sierpnia 2019

Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/19 dla Działania 1.2 Badania celowe, w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zał. I do Rozporządzenia 651/2014),
  • duże przedsiębiorstwa.

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z  innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych.

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-celowe-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 sierpnia 2019