Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-042/18  dla Działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki naukowe,

– szkoły wyższe,

– konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
26 listopada 2018