Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza (292/18), RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 dla Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 1.  Jednostki naukowe
  2.    Konsorcja naukowe
  3.    Konsorcja naukowo-przemysłowe
  4.    Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:
 • Uczelnie
 • Jednostki naukowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 • Związek Metropolitalny
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
 • Fundacje

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-kluczowa-dla-regionu-infrastruktura-badawcza-7817/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018