Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskie

Luty 15

Konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18 dla Działania 1.1 Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, w ramach RPO Województwa Pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) dla typów projektów 1), 2), 3) oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:

– innymi przedsiębiorcami,

– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,

– szkołami wyższymi,

– IOB,

– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,

– organizacjami pozarządowymi,

– innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

2) dla typu projektu 4):

– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach prac badawczo-rozwojowych możliwe będą:

1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług

oraz

wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń – wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R,

2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

4) realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

 

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

5) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

6) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach jednego projektu (tj. wniosku o dofinansowanie) można łączyć następujące typy projektów:

– 1), 2), 3),

– 5) i 6).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-ekspansja-przez-innowacje-111-ekspansja-przez-innowacje-wsparcie-dotacyjne-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 15