Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Nabór wniosków – Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19, RPO Świętokrzyskiego

9 września 2019 @ 08:00 - 17:00

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

–   jednostki samorządu terytorialnego,
–   jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
–   instytucje pomocy i integracji społecznej,
–   podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji: 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi[1], poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą:

a)    tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych),

b)    wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej,

c)    usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych).

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-ulatwienie-dostepu-do-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-921-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-rpsw090201-iz00-26-27219/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
9 września 2019
Czas:
08:00 - 17:00