Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 28 czerwca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-228/18, dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorstwo; - jednostka samorządu terytorialnego; - samorządowa jednostkę organizacyjną; - zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego; - partner  prywatny we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, RPO Podkarpackie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19 dla 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach działania planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Dofinansowane […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Podkarpackie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19 dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. 2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, który bez względu na formę prawną, który nie działa […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-050/19 dla Działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki naukowe, szkoły wyższe, konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, PO Inteligentny Rozwój

28 czerwca 2019

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 dla Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wyłącznie uczelnie, które nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 dla Działania 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - Przedsiębiorstwa (MŚP i duże), - Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże; - Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji KONKURS V, Infrastruktura i Środowisko

28 czerwca 2019

Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 dla Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorcy, -jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, - podmioty świadczące usługi publiczne w […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu KONKURS V, Infrastruktura i Środowisko

28 czerwca 2019

Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 dla Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorcy, -jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, - podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, - spółdzielnie mieszkaniowe; O wsparcie […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze, RPO Pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPPM.02.04.01-IZ.00-22-002/19 dla Działania 2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze, w ramach RPO Województwa Pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorcy, - Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB): podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, - jednostki samorządu […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19 dla działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu. Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-221-modele-biznesowe-msp-6/

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, RPO Kujawsko-pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-290/19 dla działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) będące organem prowadzącym OWP obejmowanego/ych wsparciem. Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-286/19 dla działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostka samorządu terytorialnego; - związek jednostek samorządu terytorialnego; - stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; - samorządowa jednostka organizacyjna. Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19 dla działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży w ramach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego/Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 dla działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego; - związek jednostek samorządu terytorialnego; - stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; - samorządowa jednostka organizacyjna; -zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego; - partner prywatny we współpracy z […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe, RPO Łódzkie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19 dla działania 11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, RPO Kujawsko-pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-292/19 dla działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - instytucje otoczenia biznesu. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, RPO Warmińsko-mazurskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/19 dla działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: uczelnie, jednostki naukowe. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na: - budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R - […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, RPO Pomorskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 dla działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, w ramach RPO Województwa Pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1)      instytucje edukacyjne, 2)      szkoły wyższe, 3)      IOB, 4)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 5)      związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 6)      instytucje rynku pracy, 7)      związki zawodowe, 8)      izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 9)      […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, RPO Podlaskie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/19 dla działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, w ramach RPO Województwa RPO Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z JST, instytucje kultury, określone w ustawie z dnia 25 […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-054/19 dla działania 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, w ramach RPO Województwa RPO Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, z wyłączeniem usług […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-055/19 dla 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: -  wdrożenie wyników prac B+R; - wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-231-innowacje-w-msp-4/

Dowiedz się więcej »
+ Export Events