Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 29 marca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa

Marzec 29

Konkurs nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18, dla Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), w ramach PO Polska Cyfrowa   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), JST oraz […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków– Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskie

Marzec 29

Konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18 dla Działania 1.1 Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, w ramach RPO Województwa Pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1) dla typów projektów 1), 2), 3) oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z: - innymi przedsiębiorcami, - podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, - […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskie

Marzec 29

Konkurs nr RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/19 dla Działania 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, w ramach RPO Opolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 29

Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19 dla Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa (MŚP) Jednostki samorządu terytorialnego Specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP) Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów: Utworzenie nowych lub dostosowanie […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskie

Marzec 29

Konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych  uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez: a) staże zawodowe […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, RPO Łódzkie

Marzec 29

Konkurs nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 dla Działania 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego spółki wodne przedsiębiorcy Konkurs obejmuje następujące typy projektów: budowa oczyszczalni ścieków komunalnych, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Marzec 29

Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19 dla Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym OWP objętych projektem. W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem (partnerem wiodącym) może być tylko jednostka samorządu terytorialnego, natomiast partnerem/mi […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

Marzec 29

Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe na terenie danego powiatu lub - uczelnia wyższa wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

Marzec 29

Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe na terenie danego powiatu lub uczelnia wyższa wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Marzec 29

Konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 dla Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.2 Kształcenie ogólne, RPO Kujawsko-pomorskie

Marzec 29

Konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych).  W przypadku projektu partnerskiego: 1)    liderem (partnerem wiodącym) może […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 29

Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 dla Działania 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, RPO Podkarpackie

Marzec 29

Konkurs nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19 dla 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach działania planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Dofinansowane […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Podkarpackie

Marzec 29

Konkurs nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19 dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. 2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, który bez względu na formę prawną, który nie działa […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 29

Konkurs nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 dla Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS); związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: budowa/przebudowa […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskie

Marzec 29

Konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -  jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, -  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, -  organizacje pozarządowe, -  przedsiębiorstwa i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 29

Konkurs nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/19 dla Działania 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty przyczyniające się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu, RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 29

Konkurs nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/19 dla Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucje otoczenia biznesu Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Schemat A – wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość, w tym zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – VII nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

Marzec 29

Konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 dla Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403; kod 429; kod 430; kod 431); b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach / 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, RPO Podlaskie

Marzec 29

Konkurs nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19 dla Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach / 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 29

Konkurs nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/19 dla Działania 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty przyczyniające się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.1 Edukacja przedszkolna, RPO Łódzkie

Marzec 29

Konkurs nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/19 dla Działania 11.1 Wysoka jakość edukacji w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

Marzec 29

Konkurs nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego, - wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego, - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

Marzec 29

Konkurs nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego, - wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego, - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events