Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Listopad 2018

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (286/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (289/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁD (290/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Konkurs ogólny, RPO Podkarpackie

1
2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, RPO Łódzkie

3
4
5

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.5 Usługi społeczne, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, RPO Lubuskie

6

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP, RPO Małopolskie

7

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskie

8

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

9

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej), RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, RPO Podlaskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, RPO Podlaskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie/ LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

10
11

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

12

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkie

13

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, RPO Lubuskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO Opolskie

14

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego, RPO Opolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Świętokrzyskie

15

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, RPO Świętokrzyskie

16

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej), RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 2, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

17
18
19

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, RPO Opolskie

20

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO Opolskie

21

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego, RPO Opolskie

22

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

23

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

24
25
26

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.2 Programy zdrowotne, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, RPO Podlaskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPO Podlaskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Podlaskie

27

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, POIiŚ

Zakończenie składania wniosków– Działanie 9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, RPO Opolskie

28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Kujawsko-Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskie

1
2
+ Export Events