Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Październik 2018

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, RPO Świętokrzyskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskie

3

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu B, RPO Małopolskie

4
5

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, RPO Lubuskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, RPO Podlaskie

6
7
8

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

9
10
11
12

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, RPO Kujawsko-pomorskie

13
14
15

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, RPO Lubuskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkie

16

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, RPO Świętokrzyskie

17
18

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

19

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej / 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, RPO Wielkopolskie

20
21
22

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, RPO Mazowieckie

23
24

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, RPO Warmińsko-mazurskie

25

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie

26

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – rak piersi i rak szyjki macicy, RPO Wielkopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.5 Usługi społeczne, RPO Lubuskie

27
28
29

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (286/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (289/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁD (290/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Konkurs ogólny, RPO Podkarpackie

1
2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, RPO Łódzkie

3
4
+ Export Events