Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 12 października 2018

Cały dzień

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

12 października 2018

Konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18,  dla Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty działające na […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

12 października 2018

Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18, dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu  terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jednostek […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, RPO Wielkopolskie

12 października 2018

Konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18, dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: identyfikację potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

12 października 2018

Konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18, dla Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna. W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, RPO Kujawsko-pomorskie

12 października 2018

Konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18, dla Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, w ramach RPO Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: – Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację – podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

12 października 2018

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events