Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Wrzesień 2018

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27
28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO Mazowieckie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-Pomorskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), RPO Śląskie

1
2
3
4
5

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

6

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Warmińsko-mazurskie

7
8
9
10

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, RPO Zachodniopomorskie

11
12
13
14

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

15
16
17
18
19
20

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, RPO Podlaskie

21

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, RPO Opolskie

22
23
24

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie.

25

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie

26
27

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, RPO Województwo Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny, RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, RPO Wielkopolskie

28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura), POiŚ

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, POIiŚ

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, RPO Dolnośląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, RPO Opolskie

29

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, RPO Małopolskie

30

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP, RPO Małopolskie

+ Export Events