Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 30 czerwca 2017

Cały dzień

Zakończenie naboru wniosków 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskiego

30 czerwca 2017
woj. Kujawsko – Pomorskie Polska
medical-563427_960_720

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16). Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 8.4 Infrastruktura społeczna / 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Podlaskiego

30 czerwca 2017
woj. podlaskie Polska
doctor-563428_960_720

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/17 Kto może składać wnioski? podmioty lecznicze udzielające […]

Dowiedz się więcej »
08:00

Rozpoczęcie naboru – 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO KP

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
kujawsko-pomorskie
clouds-1677502_640

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej  Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: - jednostki samorządu terytorialnego; - związki […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie Nabóru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. pomorskie Polska
social-2217781__340

Planowany od 30.06.2017 do 21.07.2017 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17. Kto może składać wnioski? Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności: organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, instytucje […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. warmińsko - mazurskie Polska
bus-427960_640

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) Numer konkursu RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17]

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. kujawsko - pomorskie Polska
paint-328676__340

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17). Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych” – RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. mazowieckie Polska
microscope-2352650__340

Nabór w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są - jednostki naukowe; - konsorcja naukowe. nterwencja ukierunkowana będzie na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowę lub modernizację infrastruktury […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. mazowieckie Polska
scientific-2040795__340

Nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. małopolskie Polska
aggregate-1589262_960_720

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. małopolskie Polska
innowacje_mcbe

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Kto może składać wnioski? […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczecie naboru wniosków Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. małopolskie Polska

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. Na co i kto może składać wnioski? jednostki naukowe, uczelnie, konsorcja naukowe reprezentowane przez […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. lubelskie Polska
asia-1822460__340

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17. Kto może składać wnioski? Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – Ogłoszenie konkursu numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. świętokrzyskie Polska
man-879092_1280

Instytucja Organizująca Konkurs Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. świętokrzyskie Polska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – numer RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

30 czerwca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. świętokrzyskie Polska
energy-1854269__340

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events